เกี่ยวกับ Humane Society


Humane Society นั้น ถูกสร้างขึ้นจากผู้เชี่ยวชาญในด้านการพัฒนาสังคม เพื่อที่จะต้องการให้มนุษย์นั้นเข้าร่วมกับสังคมได้ดีขึ้น เนื่องจากเล็งเห็นปัญหาในปัจจุบันว่า ผู้คนเริ่มที่จะแยกตัวจากสังคมมากขึ้น โดย Humane Society นั้นจะรวบรวมถึงเรื่องการพัฒนาตนเอง พัฒนาพฤติกรรม การเข้าสังคม หรือสิ่งที่มีผลต่อการพัฒนาสังคมนั่นเอง